Algemene Voorwaarden:

Beestjes Bestrijding Betuwe bestaat uit drie specialismen:

  • Rattenbestrijding
  • Wespen-/Hoornaarsverdelging
  • IPM Coaching.

Verder kunnen ook andersoortige bestrijding- en/of weringsacties uitgevoerd worden onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid                                                                                           

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
Deze Algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.
In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdings- werkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als verdelging, wering en/of beheersing, welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2 Prijsopgave en Overeenkomst                                                             

Beestjes Bestrijding Betuwe doet voorafgaand aan de werkzaamheden een prijsopgave op basis van tarieven voor standaard diensten. De actuele tarieven zijn weergegeven op de website van Beestjes Bestrijding Betuwe (BeestjesBestrijdingBetuwe.nl). Indien gewenst, wordt vooraf een offerte opgesteld, of mondeling afgesproken. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging of mondelinge instemming van de opdrachtgever. Dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen                                                                                                   

Beestjes Bestrijding Betuwe brengt alleen kosten achteraf op basis nacalculatie in rekening als dit aangegeven is in de offerte. Beestjes Bestrijding Betuwe informeert de opdrachtgever na afloop van iedere bestrijdingsactiviteit over het verloop van de werkzaamheden en adviseert daarbij over werende maatregelen.

Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden                                                             

De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen, dat alle aanwijzingen van of namens Beestjes Bestrijding Betuwe, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Beestjes Bestrijding Betuwe met de werkzaamheden direct na aankomst kan aanvangen.
Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.
Als de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Beestjes Bestrijding Betuwe ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Beestjes Bestrijding Betuwe, ook aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering van de overeen- gekomen werkzaamheden.
Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nooit het bedrag te boven gaan, waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd.
Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen en water en/of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden vertragen of onmogelijk maken.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk                                                     

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht.
Meer en/of minderwerk zal, indien aangegeven in de offerte bij de opdracht, aan het einde van de werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
Als na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, treden partijen in overleg om tot een gewijzigde overeenkomst te komen.
De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl Beestjes Bestrijding Betuwe bovendien recht zal hebben op vergoeding van al ontstane doch onnodig gebleken kosten.
De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling                                                                                                   

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7 Klachten                                                                                               

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 kalenderdagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zolang op een klacht door Beestjes Bestrijding Betuwe nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Niet- nakoming en beëindiging                                                                   

Als niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid                                                 

Mededelingen door de of namens Beestjes Bestrijding Betuwe, over de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
Beestjes Bestrijding Betuwe verplicht zich in te spannen om de rattenbestrijdings- werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat.
De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Beestjes
Bestrijding Betuwe zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
Beestjes Bestrijding Betuwe is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Beestjes Bestrijding Betuwe.
In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.
Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door een schadeverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van Beestjes Bestrijding Betuwe voor schade, welke ontstaat is als gevolg gebruik van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Beestjes Bestrijding Betuwe.
In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10 Opzegging en beëindiging                                                                         

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Beestjes Bestrijding Betuwe gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of  wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.
Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Beestjes Bestrijding Betuwe kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Beestjes Bestrijding Betuwe overdragen aan een derde.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht                                         

 Eventuele geschillen tussen Beestjes Bestrijding Betuwe en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Het Nederlands recht is hierbij van toepassing.

Artikel 12 Het bestrijden van ratten                                                                       

1. Beestjes Bestrijding Betuwe bestrijdt ratten met afschot en mechanische vallen, zonder het gebruik van Rodenticides. Eerder gebruik van deze middelen dient door de opdrachtgever aangegeven te worden!
2. De weringmaatregelen, als door Beestjes Bestrijding Betuwe, geadviseerd in de evaluatie na een bestrijdingsactiviteit dragen bij aan het beoogde resultaat en dienen door de opdrachtgever te worden aangebracht.
3. Afgesloten delen van panden en schuren als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
4. Mechanische rattenvallen en eventuele camera’s mogen alleen in overleg met Beestjes Bestrijding Betuwe verplaatst worden.

Aanvullende Algemene voorwaarden sector Wespen-, hoornaarsverdelging   

Na telefonisch contact stel ik alles in het werk om u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

U doet geen zaken met een tussenpersoon/bedrijf, maar direct en persoonlijk met mij. Vóór de start van de bestrijding krijgt u van mij een definitieve prijsopgave. De prijs hangt af van de eerdergenoemde omstandigheden. In dit bedrag zijn alle onkosten, maar is ook de garantie opgenomen, dat alle activiteiten van de oorspronkelijke bewoners, vanuit het nest, waaruit de overlast ontstaat, stopt.          Hoelang dit duurt hangt af van de grote/complexiteit en de “bevlieging” van het nest (het moment van bestrijding). Dit varieert van enkele uren tot 2-3 dagen. U kunt dan zelf het nest verwijderen, of ik kan deze voor u afvoeren.

Voor de bestrijding ontvangt u van mij ter lezing een z.g.n.(MSDS) veiligheid informatieblad van het gebruikte bestrijdingsmiddel. https://www.assets.envu.com/-/media/prfnetherlands/product-sds-and-labels/msdsnlficam-d201902.ashx

Door op de link hieronder te klikken kunt u ook het label van het gebruikte product nalezen:

https://www.assets.envu.com/-/media/prfnetherlands/product-sds-and-labels/labelnlficam-d201903wv.ashx